• +91 4885227657
  • principal.bbbethania@gmail.com


DEPARTMENT:


 

NAME

Mrs C SHEBA GEORGE(PRINCIPAL)
Mrs RADHAMANI C (VICE-PRINCIPAL)
 
ENGLISH 
Mrs SAVITHRI C.N.
Mrs C. SHEBA GEORGE
Mrs SWARNAKUMARI K.V.
Mrs LATHA KANJINGHAT
Mrs SHIMNA MOHANAN
Mrs JILLY P J
Mrs MELEPPATT PREETHA G.
Mrs SHARMEE M
Mrs BABY K C 
Mrs. MURINGATHERI SONIYA JOSE
Mrs. SOUMYA K.S
 
MALAYALAM
Mrs SHYJI M.K.
Mrs VIJI P.V.
Mrs SINDU C.J.
Mrs RADHIKA T.R.
Mrs JALI U V 
Mrs SUJATHA
Mrs. LATHA P.R.
 
SCIENCE 
Mrs SHEEBA P.B.
Mrs LAXMI P.M.
Mrs JESSY VARGHESE 
Mrs SIJA JOSEPH
Mrs. P.N. PRITHI
Mrs SOUMYA V. ZACHARIA
Mrs REMYA M.R.
Mrs SANGEETHA P
Mrs LISHA C L 
Mrs. SUREKHA T.S.
Mrs. ASWATI BALAKRISHNAN
Mrs. DITTY MARY WILSON C
COMPUTER SCIENCE 
Mrs PRIYA NARAYANAN
Mrs ASWATHY M.C.
 
KINDER GARTEN
Mrs BHAIMY THARIYAN
Mrs VIJI M. VARGHESE
Mrs RAJI M.K.
Mrs JAYANTHI JAYAPRAKASH
Mrs SEEMA ROMI
Mrs REMADEVI V.P.
 
HINDI
Mrs SHEEJA E.
Mrs SUSAN VARGHESE
Mrs JINU JOBSON
Mrs MAGI P.P.
Mrs SMITHA PANAKKAL
Mrs SMITHA N.P.
Mrs SAJITHA M.
Mrs NITHYA V A
 
MATHEMATICS 
Mrs MARY P.A.
Mr MIJU K. CHUNGATH
Mrs BINDU P.
Mrs MANJUSHA T.C.
Mrs MEKHANA P.S.
Mrs RAJANI K.P.
Mrs VINI VILSON
Mrs. SOUMYA P.
Mrs. SINDHU K.M
 
SOCIAL SCIENCE 
Mrs RADHAMANI C.
Mrs SUMA MANOJ
Mrs AJITHAKUMARI
Mrs REEBA MIJU
Mrs SMIJA M.S.
Mrs SHEEJA A.K.
Mrs LISHA LONAPPAN
 
SANSKRIT 
Mrs VIJAYALAKSHMI P.R
 
COMMERCE 
Mrs SHOBHA PADMANABHAN
 
SPECIAL TECAHERS
Mrs JOLLY ABRAHAM
Mr GOPIKRISHNAN T.V
Mrs SHANTY.P.D
Mr SURESH K.K
Mrs CHAITHANYA K M
Mr. SANOOP SAMUEL
Mrs. SUPRIYA K.S